B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jedovnice – Památník Františka Josefa

Jedovnice – Memorial of Franz Joseph

Summary:The article describes small memorial stone near the Vrbovy pond in Jedovnice. The stone was erected to memory of Emperor´s visit to the area.

U rybníka Vrbový poblíž účelové asfaltové komunikace vedoucí kolem chatové oblasti (v některých mapách je tato cesta značena jako Riviera) se za křovím nachází pomníček připomínající přítomnost císaře Františka Josefa I. v Jedovnicích. Má tvar patníku vysokého 1 m s písmeny K. F. I. E. (Kaiser Franz Iosef Erste) a letopočtem 1879. Materiálem pomníčku je kulmská droba či prachovec. Původně byl patník umístěn v borovém hájku za pionýrskou jídelnou. Z výpovědí pamětníků vyplývá, že kvůli své poloze poněkud "stranou" byl přenesen na dnešní místo k pěší stezce vedoucí z hráze rybníka Vrbový na již zmíněnou asfaltovou komunikaci.

Vedle pomníčku je umístěna kamenná deska s rozměry 0,8 x 1 m, kterou nechal údajně po roce 1990 postavit tehdejší starosta Jedovnic, pan Stanislav Fránek. Deska nese nápis: NA TOMTO MÍSTĚ SE PŘI MANÉVRECH ROKU 1883 NACHÁZEL POLNÍ STAN CÍSAŘE FR. JOSEFA I. A JEHO HOSTA ŠPANĚLSKÉHO KRÁLE ALFONSE.

Nabízí se otázka, proč se oba letopočty liší. Pokusme se nyní zrekapitulovat, co je o návštěvách rakousko-uherského panovníka v Jedovnicích známo z literatury a nahlédněme do kroniky Jedovnic.

  • V roce 1873 se dle literárních pramenů mělo konat první velké vojenské cvičení v naší oblasti, kterému údajně přihlížel císař František Josef I.

  • V roce 1879 je datována další blíže neurčená návštěva císaře v Jedovnicích. její účel není znám.

  • V roce 1883 navštívil František Josef I. prokazatelně Jedovnice. Známé je i přesné datum jeho návštěvy - 14. září.

Ve vzácně zachovalém pamětním listu uchovaném v kronice Jedovnic a nazvaném K BLAHÉ UPOMÍNCE NA PŘÍTOMNOST JEHO CÍSAŘSKÉHO VELIČENSTVA FRANTIŠKA JOSEFA I. DNE 14. ZÁŘÍ 1883V OBCI JEDOVNICKÉ se o této události dočítáme: Den 14. září 1883 byl jedovnickým svátkem, a to svátkem vlasteneckým. Všechny skorem domy ozdobeny byly bujnou zelení a pestrými věnci, všude vlály pěkné prapory barev říšských i zemských. Na škole pyšnilo se heslo "VIRIBUS UNITIS"*, ozdoba to místu tomu nejpříhodnější. Radnice nesla opět nápis "SLÁVA F. J. J.!". Taktéž nápisy ozdobeny byly domy pp. radních D. Kocmana a J. Nezvala. Proti domu p. radního M. Kaly postavena byla nákladem obce lepá slavnostní brána ozdobena znaky říšským, zemským a obecním. U brány té shromáždili se již po páté hodině představitelé obce, sbor učitelský s místní radou školní a téměř veškeré obyvatelstvo z Jedovnic ano i z dalekých obcí sousedních, aby uvítali milého panovníka svého, který obcí jedovnickou ubírati se měl k většímu polnímu cvičení u Drahan. Asi o půl 6. hodině ráno přijel jeho Veličenstvo v průvodu J. V. Alfonse, krále španělského, vozmo do Jedovnic a přesedl i se svou vznešenou družinou na koně. Nato jel na bujném vraníku kol zdejšího spolku voj. vysloužilců, kteří v šiku u "panského domu" stáli císaři pánu vojenským způsobem čest vzdávajíce. Děkuje, tázal se Jeho Veličenstvo jazykem německým: "Jsou to zdejší vysloužilci?" Načež Jemu velitelem spolku odpověděno: "K službám, Vaše Veličenstvo." "Hezky, těší mne, že vás vidím", dodal vznešený vladař opět německy. Po té dojel milený panovník k slavnostní bráně a tu podala mu roztomilá družička, žákyně to třetí třídy, Pavlina Kaňová skvostnou kytici. V tom samém okamžiku uvítal vzácného hosta zdejší pan starosta Fr. Pokorný slovy: "Vítám Vás, Vaše Císařské Veličenstvo ve jménu celé obce! Na zdar! Na to odvětil dobrotivý otec národů rakouských blahosklonně: "Děkuji vám." Máte to zde hezké. Jak se jmenuje toto místo? Máte zde školu? Novou?" Když přítomní k otázkám v milé nám řeči české kladeným, odpověděli, ubíral se císař pán dále. Odpůldne popřáno nám zase zříti milou tvář drahého císařea krále našeho, neb se též vracel Jedovnicemi. Rovněž odpoledne dostavili se celkem všichni ti, kteří ráno při uvítání přítomni byli. Jeho Veličenstvo přijel se skvělou družinou svou za hlaholu zvonů v dvorních povozech až k soše sv. Jana a přesedl tu opět do jiných zde připravených vozů. Potom odjel za nadšených projevů obecenstva na nádraží do Blanska. Tím dokázali občané jedovničtí, že dosud plápolá v srdcích jejich pravá láska k domu Habsburskému a že ochotni jsou každé doby jmění i život dáti za milovaného císaře a krále svého! E.L.

V levém dolním roku listu je špatně čitelný nápis "Matěj Kal hostinský v Jedovnicích" a v pravém dolním rohu listu je nápis "FRANTIŠEK POKORNÝ hostinský v Jedovnicích"

Výše zmíněná deska hovoří o polním stanu císaře a jeho hosta španělského krále Alfonse při manévrech rakousko-uherské armády. Naopak pamětní list popisuje místo konání manévrů "u Drahan". Je otázkou, nakolik by byla výhodná pozice velení u jedovnického rybníka, kde jsou možnosti výhledu omezené, a kde by probíhaly samotné manévry v údolí s rybníkem. V okolí Drahan je konfigurace terénu pro inspekci cvičících vojenských útvarů mnohem vhodnější. Spíše se tedy zdá, že se císař kolem rybníka Olšovce pohyboval a zastavil se zde během své návštěvy v roce 1879, o níž se zatím nepodařilo zjistit nic bližšího. Právě na památku této události byl vztyčen patník s iniciálami vladaře. V roce 1883 pravděpodobně Jedovnicemi císař opravdu jen projížděl směrem na Drahany. Kamenná deska s nápisem tedy zřejmě není korektní a její sdělení vzniklo sloučením údajů o více návštěvách císaře.

Poznámky:

* v překladu "SPOJENÝMI SILAMI"

Prameny:

Sdělení J. Matušky

Archiv Jedovnic (poskytl kronikář p. Roudný)

Archiv J. Plcha

Zukal, Alois: Historie Senetářova. Senetářov, 1994

www.turistika.cz