B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Brno – Zderadův sloup

Brno – Zderad Pillar

Summary:The article describes gothic columnm named after knight Zderad who belonged to aides of Czech king Vratislav II. in 1091. The old chronicles tell the story of Zderad being murderd by kings's son Bretislav on the bank of the Svitava river. However, the actual column was erected much later (14th - 15-th century). 

Zderadův sloup je gotický sloup v Brně, v katastrálním území Trnitá, na východě městské části Brno-střed. Najdeme jej v malém pietně upraveném parčíku na Křenové ulici, kde je zastíněn korunami stromů a částečně zakryt sousední budovou bývalé celnice. Až do dnešních dnů zůstává mimořádnou gotickou stavbou opředenou pověstmi. Podle jedné z nich zde byl koncem 11. století z pomsty zavražděn poradce krále Vratislava II. a vévoda pan Zderad za Švábenic.

Pověst říká, že sloup zbudoval český král Vratislav II. Měl připomínat, že zde byl zavražděn Zderad ze Švábenic. Bylo to v létě roku 1091. Král Vratislav II. tehdy vytáhl na Moravu proti svému odbojnému bratru Konrádovi a obléhal Brno. Když určovali místo, kde mají rozložit vojenské stany, vystoupil králův oblíbenec rytíř Zderad a řekl: "Myslím, králi, že tvůj syn Břetislav by měl tábořit tady přímo u vody, aby se mohl často koupat." Někteří se zasmáli, protože věděli, že Zderad naráží na nemilou příhodu. Ta se stala před několika roky při tažení proti Sasům. Mladý kníže se tehdy přes varování koupal sám v řece a byl zajat cizími vojáky. Když to Břetislav uslyšel, zbledl a rychle odešel. Rozhodl se, že za tuto pohanu mu rytíř zaplatí. Domluvil se s přáteli a pozval Zderada na druhý den ráno na poradu. Ten nic zlého netušil a přišel. Královský syn však nečekal sám, dovedl si celou svou družinu. Ta se na jeho povel na rytíře vrhla a zabila ho. Až později si všichni uvědomili, co se stalo. Zderad, nejmilejší králův rádce, byl mrtev. Když se to král Vratislav dozvěděl, velice se zarmoutil. Přítele nechal pohřbít v jeho rodinné hrobce a tam, kde se ten ukrutný čin stal, dal postavit krásný památník.

Sloup však pochází z konce 14. nebo počátku 15. století. V té době tekla řeka Svitava v místech dnešních Šmeralových závodů, směřovala blíže k Brnu a přijímala vodu z řeky Ponávky. Při regulaci řeky v 19. stol. byl však tok Svitavy necitlivě napřímen až k soutoku se Svratkou u Modřic, a tím se Zderadův sloup ocitl na pravém břehu řeky. V letech 1863 až 1865 došlo k jeho rekonstrukci. Důvod stavby sloupu nám dodnes není jasný. Dálkové cesty karavan nevedly jen přes Staré Brno, ale i lužními lesy Komárova a Černovic, nebo i směrem na Olomouc. Zderadův sloup mohl tedy ukazovat cestu přes brod řeky Svitavy, či cestu mokřinami a četnými meandry tehdejší řeky. Mohl být i milníkem, ukazujícím, kam až sahají městská práva královského města. Sloup je dvanáct metrů vysoký. Své figurální výzdoby byl sice v průběhu uplynulých staletí zbaven, zůstává však dokladem bohatství tehdejšího Brno a jeho významu mezi středověkými městy.

Na straně sloupu směrem do ulice Křenová je deska s nápisem:

KULTURNÍ PAMÁTKA ZDERADŮV SLOUP

GOTICKÝ SLOUP Z KONCE 15. STOLETÍ VYZNAČOVAL HRANICI STŘEDOVĚKÉHO MĚSTSKÉHO PRÁVA, VÁŽE SE K NĚMU ZÁZNAM V KOSMOVĚ KRONICE O ZABITÍ KRÁLOVA KANCLÉŘE ZDERADA ZE ŠVÁBENIC PŘI OBLÉHÁNÍ HRADU BRNO VOJSKEM VRATISLAVA I. V ROCE 1091. KTERÝ JE SOUČASNĚ NEJSTARŠÍ ZMÍNKOU O BRNĚ V HISTORICKÝCH PRAMENECH. SLOUP BYL OBNOVEN V LETECH 1863  - 1865 V SOUVISLOSTI S JEHO PŘEMÍSTĚNÍM Z LEVÉHO NA PRAVÝ BŘEH SVITAVY.

O něco výše na sloupu je nápis Renovirt 1865

PRAMENY:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zderad%C5%AFv_sloup