Ostatní: Mezníky na Blanensku

Miscellaneous: Milestones in Blansko Region


Summary: The article describes stone and concrete milestones that can be found in Blansko region. Possible purposes of these objects include lot marking, bordering marking, distance marking, and other. For instance, road between Olomucany and Rudice villages features  cca 50 milestones with unknown marking S O B.


Zatímco řada badatelů a historiků věnuje již řadu let pozornost smírčím křížům a památným kamenům, stranou pozornosti zatím zůstávají objekty prozaičtější, například kamenné a betonové patníky a mezníky u našich silnic. Obecně můžeme mezníky nazývat jakékoliv hraniční kameny vytyčující v terénu hranice liniové či plošné. Další používané názvy jsou hraniční znak, hradničník, kamenný mezník, apod. Odbornější definice říká, že tyto geodetické hraniční znaky se používají ke stabilizaci (označení) lomových bodů hranice pozemku/parcely. Samotné slovo mezník, hradničník pochází od slov vyjadřující hranici, tedy meze, hradby, hradnice (hromady kamení). Hranice pozemků vedly v minulosti po mezích, krajích porostů či jiných daných bodech, postupně se začaly do významných bodů hranic umisťovat hraniční kameny. Pokud bylo panství nebo nějaký rod bohatší, měly kameny i vytesány iniciály a někdy i rok zakopání do země (tzv. stabilizace).

Tento článek popisuje zajímavé kamenné a betonové mezníky na Blanensku. Obecně jde o objekt, který má tvar hranolu se zaoblenou horní částí. V horní zakulacené části často negativní kruhové pole s označením. Jejich možný význam je rozebrán u každé lokality. Na území ČR se jistě nachází mnohem více podobných kamenných i betonových mezníků z různých časových období. Na Blanensku byly tyto mezníky nalezeny na několika lokalitách, které budou probrány v níže uvedeném abecedním přehledu. Rozměry jsou uváděny ve formátu šířka x hloubka x výška, přičemž jde o nadzemní výšku mezníku. Většina mezníků obsahuje označení v kruhovém negativním poli na jinak hladké přední straně. Na některých lokalitách jsou v tomto poli patrné stopy po bílém nátěru. Zadní strana betonových mezníků bývá většinou hrubší, zřejmě jako důsledek postupu výroby mezníků pěchováním do forem. Kamenné exempláře jsou opracovány většinou na všech plochách stejně.

Blansko

Téměř zasypaný kamenný mezník o rozměrech 17 x 20 x 15 cm je vidět na chodníku na ulici Smetanova poblíž restaurace Bergman. Je z tmavě šedé kulmské droby, která se na zakulaceném povrchu poněkud odlupuje. V negativním kruhu je špatně zřetelné písmeno O nebo číslo nula vysoké 6 cm.

Bořitov

Ve svahu nad silnicí II/ 377 před domy č. 260 a 263 u odbočky do ulice Pod Chocholí jsou ve svahu dva betonové mezníky 25 x 18 x 41 cm a druhý 25 x 18 x 35 cm s 9cm negativním písmenem B v kruhu o průměru 17 cm.

Třetí téměř zasypaný betonový mezník byl nalezen na ulici Úvoz poblíž domu č. p. 269. Nachází se za plotem a označení v negativním kruhu není čitelné.

Dolní Smržov

Před domem č. 23 mezi silnicí a plotem betonový hraniční mezník. Rozměry 19 x 13 x 30 cm, na lícní straně v kruhu průměr 15 cm vedle písmena S O B vysoká 8 cm, která jsou umístěna v jedné úrovni (vedle sebe).

Hutě

V části obce Svojanov se nachází betonový mezník půdorysných rozměrů 18 x 15 x 42 cm. V horní části v negativním kruhu jsou 7cm vysoká písmena S O K, přičemž S je vlevo dole, O uprostřed nahoře, K je vpravo dole. Pravděpodobně se jedná o hraničník soudního okresu Kunštát, patrně z počátku 20. století.

Jedovnice

Betonový mezník shodný tvarově s objekty u silnice Olomučany - Rudice (viz níže) se nachází poblíž čerpací stanice pohonných hmot u silnice směrem na Vilémovice těsně plotu pod vysokým jehličnanem. Mezník má rozměry 25 x 20 x 15 cm. Na čelní straně jsou v kruhovém poli se zbytkem bílého nátěru špatně čitelná písmena S O B. 

Druhý mezník byl nalezen u hlavní silnice pod bytovkami u bývalého lihovaru. Rozměry mezníku jsou 25 x 20 x 30 cm. Materiálem je v tomto případě pravděpodobně kulmská droba. Mezník je obrácen přední stranou s kruhovým polem o průměru 18 cm směrem do stráně. V kruhovém poli jsou špatně čitelné číslice 11.0 o výšce 9 cm (11) a 5 cm (0).

 

Klemov

Asi 1 km od obou místních částí Doubravice nad Svitavou za dvojitou zatáčkou před vrcholem stoupání u lesa Šidlůvky vpravo u silnice na kraji lesa za loukou Magda jsou dva označené betonové mezníky. První 20,5 x 14 x 34 cm. Na straně k silnici v negativním kruhu o průměru 12 cm se nachází 8 cm vysoké písmeno B. Asi 20 m od tohoto mezníku je další stejný mezník nižší nadzemní výšky.

Kotvrdovice

Konečně první mezník nalezený v mém bydlišti! Hned na samém začátku obce 15 m od odbočky na Krasovou po pravé straně silnice na mezi je řada keřů. Pod jedním z nich je pěkně zachovalý betonový mezník S O B typu Olomučany-Rudice o nadzemní výšce 15 cm.

Krasová

U silnice na Kotvrdovice se nachází celkem 5 mezníků typu S O B shodných tvarově s objekty u silnice Olomučany - Rudice (viz níže). První dva objekty jsou před domem čp. 47.

Třetí je před domem č. p. 68 na protější straně silnice.

Čtvrtý mezník je zazděn do zídky u domu čp. 38.

Poslední ulomený mezník stejného typu leží u plotu zahrady před domem č. p. 9.

 

Kunčina Ves

Betonový mezník o rozměrech 20,5 x 15,5 x 25 se nachází u silnice Rašov - Kunčina Ves. Přesné místo leží cca 130 m od vysokého čtyřbokého hranečníku okresů a 60 m od odbočky na Kozárov. Mezník má 6 cm vysoká negativní písmena S O B.

Lysice

Torzo mezníku z opuky s písmeny S O K se nachází na soukromém pozemku, zjevně v druhotném umístění.

Olomučany - Rudice

Kolem silnice mezi oběma obcemi se nachází cca 50 betonových mezníků SOB s rozměry 25 x 20 a nadzemní výškou mezi 10 a 20 cm. Průměr negativního kruhového pole v horní části je 16 cm, hloubka je 0,5 cm, uvnitř jsou písmena S O B vysoká 6 cm, přičemž S je nahoře uprostřed, O vlevo dole a B vpravo dole.  Jinak mají mezníky u silnice v naprosté většině nadzemní výšku mezi 10 a 20 cm, přičemž viditelné vystupující části jsou silně porostlé mechy. První mezníky se nachází hned v prostoru trojúhelníkové křižovatky silnice Olomučany - Josefov a poslední těsně před začátkem rudické části Hajce.

Většinou jsou vzdálenost podél silnice mezi mezníky 15 m, a téměř vždy se jedná o dvojici na obou stranách silnice. Postupem let byly některé mezníky odcizeny a jiné padly za oběť průjezdu lesních strojů. Označení SOB by snad mohlo znamenat Soudní Okres Blansko nebo Soudní Okres Boskovice, protože však hranice žádného soudního okresu mezi Olomučany a Rudicí neprocházela, jde zřejmě o druhotné umístění. Silnice samotná je známá pod názvem "hladovka" a byla stavěna v letech 1931 až 1934 v době hospodářské krize v rámci tzv. nouzových prací. Je možné, že při dokončení silnice byly výhodně získány mezníky z některého zrušeného úseku hranice soudních okresů a instalovány po obou stranách nové komunikace.

U Rudice se podařilo najít celý mezník ležící na zemi, bylo tedy možné změřit i celkovou délku, která činí 140 cm.

Jeden mezník blízko u silnice se někdo pokoušel vytrhnout ze země pomocí terénního vozidla, díky silné výztuži došlo jen k ulomení cca 45 cm dlouhého horního konce, který se nyní viklá.

Skalní mlýn

Osamocený betonový mezník byl nalezen u silnice cca 200 od Jakubova jezera směrem ke Skalnímu Mlýnu. Rozměry mezníku jsou 25 x 20 x 45 cm, v kruhovém poli o průměru 20 cm je označení 4 . 2 (velikost číslic 10 a 7 cm), jehož význam nebyl prozatím objasněn. Mezník je poškozen blíže neurčeným nárazem, pod označením je jen jedna vodorovná prasklina , na zadní straně mezníku je poškození výraznější.

Vilémovice

Pod silnicí při příjezdu do obce směrem od Jedovnic se nacházejí tři betonové mezníky. První z nich je asi 20 m od odbočky do nové zástavby. Má rozměry 25 x 20 x 20 a je bez viditelného označení. Zajímavé je, že je obrácen k silnici zadní (hrubou) stranou a na hladší přední straně není patrný ani obvyklý negativní kruh.

Druhý mezník je asi 15 m před odbočkou do areálu bývalého JZD. jedná se o betonový mezník S O B typu Olomučany - Rudice o rozměrech 25 x 20 x 20 cm.

Třetí mezník je téměř v úrovni zastávky autobusů s točnou. Opět jde o mezník S O B typu Olomučany - Rudice o rozměrech 25 x 20 x 15 cm. Přední strana je částečně zasypaná (pro potřeby dokumentace byla hlína poodhrnuta).

Další tři mezníky jsou v oblasti silnice k propasti Macocha (ta leží na katastru obce). V dolní zátočině hned u silnice je první mezník, který typově odpovídá mezníku u Skalního Mlýna. V negativním kruhu má označení 1 . 2 (velikost číslic 10 a 7 cm), teoreticky by mohlo jít o vzdálenost od Macochy (1,2 km?).

Druhý mezník má charakter kilometrovníku, je umístěn cca 200 m nad první zátočinou a místo kruhového pole má negativní vybrání ve tvaru kopírujícím obrys mezníku. Ve vybrání je text 1 km (číslice i písmena jsou vysoká 10 cm). Význam označení opět evokuje vzdálenost od propasti Macocha. Rozměry mezníku jsou 25 x 20 x 60 cm.

 

Třetí mezník se nachází pod druhou zátočinou a odpovídá tvarově prvnímu mezníku v dolní zátočině. V kruhovém poli je značení 0 . 6 (opět vzdálenost od Macochy 0,6 km?).

Za poskytnutí fotografií a textu použitých v tomto článku děkuji Jiřímu Vymětalíkovi.


Prameny:

http://smartgeo.cz/

Archiv J. Vymětalíka


 

 Úvod Historické cihlářství | Dopravní stavby Kryty Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Voj. technika OdkazyNapsali o nás | Kontakt

 HomepageHistoric Brickmaking  | Traffic StructuresSheltersAircraft | Fortifications | MiscellaneousLookouts | Military StuffLinksContact

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace. WEBARCHIV